VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:1-10
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:8/11/2013; 659 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 1:55:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 78:1-8
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/14/2013; 478 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:42:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:6/9/2013; 609 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 14:21:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 4:1-22
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:5/26/2013; 877 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 4:1:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:1-21
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:5/12/2013; 707 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 21:12:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 3:1-18
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:5/5/2013; 948 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 20:7:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 30:1-12
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/28/2013; 514 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 6:41:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 2:1-23
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:4/21/2013; 943 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 8:44:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/7/2013; 516 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 10:21:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:4-9; Giăng 3:14-16
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/29/2013; 592 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 13:43:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.