VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:3/17/2013; 882 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 14:19:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/10/2013; 487 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 11:38:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:8-10
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/24/2013; 1187 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 10:48:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:2/17/2013; 406 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 12:46:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:6-22
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/3/2013; 699 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 7:25:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:1-5
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:1/20/2013; 705 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/1/2019 9:25:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/13/2013; 697 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 21:19:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:17-39
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:1/6/2013; 546 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 17:9:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15; Sáng-thế Ký 3:21; Ma-thi-ơ 1:18-25; Giăng 1:29
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:12/23/2012; 993 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 14:22:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-21
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:11/11/2012; 1137 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 18:13:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.