VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:3/17/2013; 913 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 17:58:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:3/10/2013; 508 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 4:14:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:8-10
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/24/2013; 1252 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 15:15:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:2/17/2013; 422 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 23:36:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:6-22
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/3/2013; 717 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:1:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:1-5
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:1/20/2013; 740 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 17:25:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:1/13/2013; 733 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 5:19:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:17-39
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:1/6/2013; 583 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:24:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15; Sáng-thế Ký 3:21; Ma-thi-ơ 1:18-25; Giăng 1:29
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:12/23/2012; 1037 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 11:54:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-21
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:11/11/2012; 1173 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 10:28:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.