VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Cô-lô-se 3:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 408 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 16:23:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/6/2016; P: 11/7/2016; 347 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 19:22:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 455 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 22:59:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:8-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 395 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 4:8:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 439 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 23:52:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2016; 489 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 21:13:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 340 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/11/2019 9:27:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 705 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 6:38:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/31/2016; 704 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 10:13:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 511 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 16:55:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 36  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.