VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/26/2013; 417 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 13:40:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:7-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2013; 770 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 20:17:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/12/2013; 621 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 4:24:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9; Rô-ma 8:12-17
Pastor Michael Faber
C:5/5/2013; 364 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 14:16:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/21/2013; 457 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 21:27:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/14/2013; 574 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 17:9:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Pastor Michael Faber
C:4/7/2013; 413 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 0:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/31/2013; 469 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 6:45:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/17/2013; 459 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 0:43:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 13:21-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/10/2013; 542 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 4:54:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 36  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.