VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 11:17; Giăng 21-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 789 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 14:31:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-35
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 544 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 22:30:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 595 xem
Xem lần cuối 7/20/2019 20:52:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 578 xem
Xem lần cuối 7/21/2019 17:24:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 612 xem
Xem lần cuối 7/9/2019 6:48:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-16
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 602 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 5:35:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 645 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 2:58:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:20-21
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 506 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 2:32:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:15-17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 623 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 15:27:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:31-33
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 705 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 7:43:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.