VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 11:28-45
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/3/2010; 863 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 20:5:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/26/2009; 1388 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 18:45:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:01-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/12/2009; 1220 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 7:32:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/10/2009; 1174 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 16:56:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/17/2001; 1419 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 19:33:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1412 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 10:44:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:4-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1116 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/29/2020 10:3:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-10; Giăng 21:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1641 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 1:18:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1213 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 12:25:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:9-19
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1370 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/28/2020 22:36:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.