VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 11:28-45
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/3/2010; 766 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 0:10:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/26/2009; 1271 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 16:9:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:01-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/12/2009; 1112 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 10:50:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/10/2009; 1080 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 14:12:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/17/2001; 1373 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 17:8:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1265 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 18:23:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:4-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1001 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 13:58:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-10; Giăng 21:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1461 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 9:15:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1092 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 6:45:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:9-19
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1257 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 16:58:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.