VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 11:28-45
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/3/2010; 810 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 7:30:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/26/2009; 1306 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 14:40:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:01-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/12/2009; 1148 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 11:34:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/10/2009; 1124 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 5:50:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/17/2001; 1392 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 2:1:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1327 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 17:27:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:4-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1050 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 23:56:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-10; Giăng 21:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1515 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 11:44:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1146 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 2:22:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:9-19
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1304 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 12:10:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.