VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 11:28-45
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/3/2010; 784 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 23:1:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/26/2009; 1289 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 20:15:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:01-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/12/2009; 1129 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 14:46:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/10/2009; 1101 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 11:35:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/17/2001; 1382 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/30/2019 7:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1298 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 19:31:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:4-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1024 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 11:21:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-10; Giăng 21:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1486 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 1:32:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1118 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 19:46:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:9-19
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1284 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 0:40:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.