VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Giăng 11:28-45
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/3/2010; 826 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 17:48:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/26/2009; 1343 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 10:11:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:01-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/12/2009; 1167 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 8:10:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/10/2009; 1140 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 22:48:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/17/2001; 1401 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 3:26:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1360 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 2:40:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 11:4-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1073 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 16:21:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-10; Giăng 21:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1552 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 19:39:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1169 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 16:30:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:9-19
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1324 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 0:17:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.