VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 341 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 12:56:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/12/2017; 406 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 1:27:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/5/2017; 475 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 0:28:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/29/2017; 627 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 17:16:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40&25-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 378 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 15:50:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 817 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 7:32:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2017; 570 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 19:44:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2016; P: 12/26/2016; 353 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 3:5:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/11/2016; 383 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 4:5:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:19-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 349 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 23:9:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 31  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.