VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2018; 361 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 20:21:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/21/2018; 334 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/6/2021 23:46:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 429 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 15:23:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2018; 349 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/10/2021 21:58:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 315 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 23:32:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 304 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/15/2021 23:3:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 333 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 17:47:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2018; 244 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 17:27:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:11-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/29/2016; P: 7/29/2018; 521 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/16/2021 20:25:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/22/2016; P: 7/22/2018; 333 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/13/2021 4:22:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 38  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.