VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/25/2018; 340 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:37:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 313 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 10:29:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/11/2018; 409 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:9:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:17-33; 2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/4/2018; 260 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:9:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10;
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/25/2018; 253 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:9:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 290 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 3:9:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8; Ê-sai 37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/4/2018; 411 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/21/2018; 413 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 6:22:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58:11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/14/2018; 462 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 13:22:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 319 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 14:13:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 36  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.