VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Lu-ca 13:18-30
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/17/2019; 338 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 13:47:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 452 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 0:10:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 315 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 15:4:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 380 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/15/2021 5:51:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 339 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 23:51:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 332 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 12:29:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2018; P: 12/25/2018; 296 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2021 19:58:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-23
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:12/23/2018; P: 12/25/2018; 335 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/16/2021 19:4:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 428 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2021 7:22:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 331 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 7:41:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 40  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.