VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/24/2016; 454 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 12:5:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 512 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 5:24:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 20:1-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 280 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 6:28:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:9-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/6/2016; 315 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 6:27:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 10:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/30/2016; 572 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 4:51:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 9:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/23/2016; 415 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 0:1:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 8:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/9/2016; 428 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 23:9:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 7:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/2/2016; 433 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 14:35:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/25/2016; 423 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 10:37:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:9/18/2016; 751 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 5:33:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 30  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.