VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/5/2014; 763 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/31/2019 12:13:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 859 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 12:54:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/21/2014; 647 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 11:56:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:18-24; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:9/14/2014; 691 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 22:38:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-27​
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/7/2014; 680 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 3:39:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 2:1-4
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:8/31/2014; 660 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 18:43:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/24/2014; 517 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 9:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:8/10/2014; 892 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 23:15:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/10/2014; 424 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 13:18:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:7/6/2014; 782 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 15:55:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.