VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ma-thi-ơ 23:34-40
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/28/2016; 816 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 16:43:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 646 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 16:43:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/31/2016; 503 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 23:38:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-3; Thi-thiên 128:1
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/24/2016; 609 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:14:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-27
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/10/2016; 822 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 7:35:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/24/2015; P: 12/29/2015; 537 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 15:18:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 564 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 14:57:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 561 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 18:20:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/15/2015; 590 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 19:55:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:12-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/8/2015; 562 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 2:6:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.