VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 4:1-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/10/2014; 806 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/5/2020 2:7:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/3/2014; 1052 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/16/2020 0:5:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Lê Duy Tín
C:7/20/2014; P: 7/27/2014; 571 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 23:16:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/11/2014; 650 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 11:15:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 4:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/4/2014; 612 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/18/2020 14:32:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-28
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/27/2014; 604 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/16/2020 4:16:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/17/2014; P: 4/27/2014; 478 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 14:30:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:18-19; Ma-thi-ơ 9:23-26; Ma-thi-ơ 21:12-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/6/2014; P: 4/27/2014; 554 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 17:10:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/23/2014; P: 4/27/2014; 688 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 3:54:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/16/2014; 747 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 23:4:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.