VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 290 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 1:54:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 417 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 3:56:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:20-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 308 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 12:57:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/10/2014; 224 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/1/2019 16:50:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/9/2014; 207 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 15:4:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/3/2014; 355 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 6:39:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 568 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 12:59:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/13/2014; 246 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 23:45:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 51:12-13a
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/6/2014; 281 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 16:52:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/22/2014; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 4:13:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.