VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 329 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 6:21:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/8/2014; P: 6/21/2014; 514 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 15:39:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/4/2014; 535 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 18:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/27/2014; 614 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/25/2020 3:23:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/20/2014; 455 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 14:26:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/18/2014; 531 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 23:56:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/13/2014; 255 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 13:54:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/6/2014; 548 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 22:40:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/30/2014; 430 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 22:23:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/23/2014; 400 xem
Xem lần cuối 2/25/2020 17:4:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.