VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/1/2017; P: 10/7/2017; 227 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 15:46:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/24/2017; P: 10/7/2017; 181 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 23:12:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/17/2017; P: 9/24/2017; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 4:47:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/10/2017; P: 9/13/2017; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 15:32:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:19-34
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 10:13:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/27/2017; P: 9/4/2017; 203 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 0:54:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 158 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 8:58:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:14-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 256 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 10:10:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:6-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/6/2017; P: 8/14/2017; 128 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2019 14:50:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 7:9-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 168 xem
Xem lần cuối 10/7/2019 20:43:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.