VietChristian
VietChristian
mucsu.org

2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 144 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 19:39:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 209 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 7:16:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/11/2017; P: 6/13/2017; 213 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 9:42:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/4/2017; P: 6/12/2017; 162 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/23/2019 22:22:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 221:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 206 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 23:24:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 227 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:6:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:23-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 236 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 11:12:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/30/2017; P: 5/7/2017; 164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 10:54:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 171 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 19:52:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 223 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 12:45:53
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.