VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/23/2016; 187 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 18:49:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/16/2016; 322 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 17:20:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/9/2016; 412 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 14:40:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/25/2016; 289 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 20:19:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/18/2016; 281 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 1:20:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:20-22; Ma-thi-ơ 9:27-30
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:9/11/2016; 476 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 2:1:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 437 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 8:28:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 255 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 13:35:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/14/2016; 385 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 11:0:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 360 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 21:21:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.