VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/31/2016; P: 8/1/2016; 416 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/29/2019 15:44:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 413 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 5:29:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 483 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 22:8:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 262 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 10:0:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 3:42:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/12/2016; P: 6/26/2016; 426 xem
Xem lần cuối 7/16/2019 7:23:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 602 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 22:13:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/7/2015; P: 6/18/2015; 467 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 7:14:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/26/2015; P: 4/29/2015; 490 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 14:14:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 286 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 18:54:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.