VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/7/2014; P: 12/9/2014; 364 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 3:38:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 380 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 13:33:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 9:1
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 375 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 4:22:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:27-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/9/2014; 333 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 7:14:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/2/2014; 255 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 12:20:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:12-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/26/2014; 246 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/22/2019 16:14:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:20-23
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/19/2014; 268 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/2/2019 3:43:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:10-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/12/2014; 337 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 4:39:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/28/2014; 371 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 16:53:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:44-48
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 289 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 15:38:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.