VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 2:13-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2019; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 12:51:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/7/2019; 320 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 18:44:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/13/2018; P: 5/23/2018; 555 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 12:45:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 272 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 16:14:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/13/2018; P: 5/19/2018; 210 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 22:36:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Ê-phê-sô 6:2; Châm-ngôn 20:20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 669 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 8:22:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 360 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 6:32:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 251 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 17:9:7
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 406 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:7:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-11,19-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 291 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 20:28:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.