VietChristian
VietChristian
httl.org

Lu-ca 8:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/8/2016; P: 5/14/2016; 1481 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 4:39:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1261 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 6:19:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 1367 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 2:10:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 869 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 13:38:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:23-27
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/8/2016; P: 5/9/2016; 704 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/29/2019 17:59:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/8/2016; 432 xem
Xem lần cuối 6/30/2019 9:27:31
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/8/2016; 533 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 14:55:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:25; Châm-ngôn 6:20-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/8/2016; 283 xem
Xem lần cuối 6/30/2019 14:13:59
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-24
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/10/2015; P: 5/20/2015; 793 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 15:54:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 1713 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 16:57:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.