VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 8:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/8/2016; P: 5/14/2016; 1553 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 5:49:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1298 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 23:54:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 1401 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:40:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 917 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 12:24:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:23-27
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/8/2016; P: 5/9/2016; 727 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 23:52:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/8/2016; 449 xem
Xem lần cuối 11/27/2019 2:37:43
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/8/2016; 569 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 23:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:25; Châm-ngôn 6:20-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/8/2016; 291 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 15:44:11
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 17:8-24
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/10/2015; P: 5/20/2015; 820 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 22:10:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 1757 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 5:49:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.