VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Các Vua 3:16-28
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/11/2014; 654 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 22:18:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:3-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/11/2014; 184 xem
Xem lần cuối 7/17/2019 10:29:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:3-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/11/2014; 772 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 0:6:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/11/2014; 534 xem
Xem lần cuối 7/18/2019 4:22:6
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/11/2014; 485 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 20:14:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 48:1-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:6/23/2013; 585 xem
Xem lần cuối 7/16/2019 14:32:22
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1-14
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:6/9/2013; 532 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 0:28:22
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 47:1-10
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:6/2/2013; 397 xem
Xem lần cuối 7/11/2019 7:14:45
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/26/2013; 572 xem
Xem lần cuối 7/19/2019 9:3:57
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/19/2013; 557 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/1/2019 8:39:45
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.