VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

A-ghê 1:2-11; Ma-la-chi 3:14-18
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 759 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:53:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 701 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:53:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/18/2018; P: 11/22/2018; 912 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:53:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:3-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 896 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 11:58:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1,4-11; Rô-ma 12:4-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 914 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:53:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 843 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 2:34:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13
Mục Sư Lê Hoàng Trọng
C:10/21/2018; P: 10/29/2018; 232 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 10:4:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:4; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/19/2018; 781 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 14:19:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/7/2018; P: 10/15/2018; 652 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 1:8:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 765 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 1:44:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.