VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Phi-líp 2:1-11; Phi-líp 2:4
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/16/2018; P: 9/28/2018; 806 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 3:59:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11; Rô-ma 12:10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/9/2018; P: 9/28/2018; 746 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 18:24:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:8/18/2018; P: 9/28/2018; 613 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 20:6:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 8:6-13; 1 Cô-rinh-tô 11:25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/22/2018; P: 8/8/2018; 432 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 7:45:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/29/2018; P: 8/3/2018; 934 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 17:11:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28,30:19
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/15/2018; P: 7/27/2018; 464 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 17:56:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:1-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/1/2018; P: 4/6/2018; 466 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 14:24:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-2; Rô-ma 1:16-17; Ga-la-ti 3:6-9
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 906 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 13:46:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/3/2017; P: 9/5/2017; 678 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/23/2019 18:54:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-4; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 622 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 19:29:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.