VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Phi-líp 2:1-11; Phi-líp 2:4
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/16/2018; P: 9/28/2018; 747 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 5:17:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11; Rô-ma 12:10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/9/2018; P: 9/28/2018; 694 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 17:44:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:8/18/2018; P: 9/28/2018; 503 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 6:2:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 8:6-13; 1 Cô-rinh-tô 11:25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/22/2018; P: 8/8/2018; 393 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 15:44:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/29/2018; P: 8/3/2018; 874 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 8:59:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28,30:19
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/15/2018; P: 7/27/2018; 424 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 20:23:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:1-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/1/2018; P: 4/6/2018; 416 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 14:15:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-2; Rô-ma 1:16-17; Ga-la-ti 3:6-9
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 871 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 18:30:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/3/2017; P: 9/5/2017; 649 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 15:24:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-4; 2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 573 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 23:1:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.