VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 1832 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 7:2:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2015; P: 4/29/2015; 958 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 12:24:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/28/2013; P: 12/29/2014; 673 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 8:38:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/25/2013; P: 12/25/2014; 883 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 3:43:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/30/2013; P: 12/13/2014; 609 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 20:40:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-8a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:8/18/2013; 969 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 18:37:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2013; 1293 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 9:8:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.