VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 2513 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 3:30:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2015; P: 4/29/2015; 1041 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 8:14:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/28/2013; P: 12/29/2014; 742 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 19:25:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/25/2013; P: 12/25/2014; 1009 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 12:44:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/30/2013; P: 12/13/2014; 658 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 1:51:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-8a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:8/18/2013; 1043 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 1:51:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/5/2013; 1391 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 0:20:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.