VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-5:8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/24/2015; P: 5/26/2015; 676 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 22:15:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 907 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 20:46:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/3/2015; P: 5/6/2015; 659 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 3:37:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 526 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 4:24:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/12/2015; P: 4/15/2015; 635 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9.08 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 590 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 9:16:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-46
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 562 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 2:32:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 876 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 3:52:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/15/2015; P: 3/17/2015; 451 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 0:59:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-31
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 540 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 21:17:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 21  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.