VietChristian
VietChristian
svtk.net

Phi-líp 1:20-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/20/2018; 324 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 2:25:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-11,19-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 299 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 23:45:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:12-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/29/2018; 345 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 8:42:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/22/2018; 441 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 2:44:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/15/2018; 486 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 0:12:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/1/2018; 353 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 11:36:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/25/2018; 353 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 22:4:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:27-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 340 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 20:55:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:8-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/11/2018; 376 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/5/2020 21:10:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:14-3:8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/4/2018; 393 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 21:12:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.