VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 466 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 8:59:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 396 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 15:22:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/21/2017; 519 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 15:11:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 396 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 13:5:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/7/2017; 325 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 9:0:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/30/2017; P: 5/7/2017; 229 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 9:0:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:35-45
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/23/2017; 298 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 9:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 415 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 11:46:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/9/2017; 371 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 9:0:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 122
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/2/2017; 336 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 15:27:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.