VietChristian
VietChristian
httl.org

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-5:8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/24/2015; P: 5/26/2015; 660 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 8:15:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 893 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 0:40:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/3/2015; P: 5/6/2015; 632 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 16:24:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 514 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 4:0:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/12/2015; P: 4/15/2015; 601 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 20:35:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 572 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 19:48:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-46
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 552 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 23:32:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 864 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 17:51:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/15/2015; P: 3/17/2015; 437 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 15:55:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-31
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 521 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 20:33:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 20  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.