VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 345 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 20:48:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/7/2018; 319 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 6:34:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 16:3-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/23/2018; 323 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 5:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/16/2018; 230 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 5:8:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:14-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 294 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 15:50:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 348 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 17:25:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/12/2018; 344 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 6:15:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/5/2018; 554 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 15:22:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/29/2018; 277 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:56:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1,12-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/22/2018; 266 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 19:22:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.