VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 267 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 2:43:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3-9,18-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 384 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 19:16:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 239 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 21:33:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:9-12,24-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/18/2018; 440 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 20:55:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 289 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 10:16:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/21/2018; 259 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 18:28:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7; 1 Ti-mô-thê 3:8-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 362 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 23:21:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/7/2018; 336 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 22:56:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 16:3-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/23/2018; 332 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 11:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/16/2018; 243 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 22:11:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.