VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sáng-thế Ký 13:14-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 315 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 23:46:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 358 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 6:21:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/12/2018; 362 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 4:19:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/5/2018; 577 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 2:41:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:17-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/29/2018; 287 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 12:8:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1,12-16
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/22/2018; 290 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 20:14:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/1/2018; 359 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 8:54:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 384 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 23:26:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/10/2018; 304 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 5:36:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/3/2018; 302 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 12:47:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.