VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mác 11:15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/25/2018; 323 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 3:3:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:27-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 311 xem 6 lưu
Xem lần cuối 38.28 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:8-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/11/2018; 340 xem 6 lưu
Xem lần cuối 37.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:14-3:8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/4/2018; 353 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 8:29:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 4:1-4
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/25/2018; 288 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 2:25:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 211 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 17:31:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-4:5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/28/2018; 356 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 23:21:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/21/2018; 395 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 0:28:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:16-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/14/2018; 240 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/29/2019 12:18:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/7/2018; 366 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 3:55:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.