VietChristian
VietChristian
httl.org

Phi-líp 1:20-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/20/2018; 302 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 15:34:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-11,19-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 0:27:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:12-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/29/2018; 333 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 8:55:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/22/2018; 422 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 10:20:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/15/2018; 469 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 14:35:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/1/2018; 338 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 16:45:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/25/2018; 339 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 7:25:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:27-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 330 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 9:32:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:8-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/11/2018; 361 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 4:34:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:14-3:8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/4/2018; 377 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 16:27:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.