VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giê-rê-mi 4:1-4
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/25/2018; 303 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 8:56:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 227 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 14:25:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-4:5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/28/2018; 391 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 5:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/21/2018; 418 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 8:56:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:16-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/14/2018; 256 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:39:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/7/2018; 382 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 21:48:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/31/2017; 366 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 0:10:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 391 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 12:49:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/17/2017; 329 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 8:57:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:14-16; Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-52
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/10/2017; 246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 16:18:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.