VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 90
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/31/2017; 347 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 0:36:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 373 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 0:58:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/17/2017; 312 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 1:28:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:14-16; Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-52
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/10/2017; 232 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 4:24:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:4-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/3/2017; P: 12/10/2017; 242 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 8:25:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-4
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 297 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 9:26:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/12/2017; 373 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 10:3:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/5/2017; 411 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 19:9:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/29/2017; 340 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 18:18:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 505 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 20:53:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.