VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Giăng 4.23-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/25/2018; 437 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 3:30:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/10/2018; 370 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 18:17:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 849 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 15:51:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 41:38
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 614 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 6:58:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/18/2017; 330 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 22:15:8
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 15; Giăng 14:21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/18/2017; 410 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 0:27:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 35:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/18/2017; 442 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 11:47:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/18/2017; 540 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 5:47:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 1815 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 19:19:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:12-29; 1 Sa-mu-ên 3:13-14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 700 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 17:11:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.