VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 472 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 0:34:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 753 xem 6 lưu
Xem lần cuối 49.17 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/22/2014; P: 6/29/2014; 548 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 2:29:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 725 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:21:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/15/2014; 686 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 5:8:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/15/2014; 1001 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 19:4:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 41:37-52
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/15/2014; 853 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 1:51:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/15/2014; 661 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 23:21:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/15/2014; 543 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 6:20:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/15/2014; 1779 xem 37 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 4:52:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.