VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 194 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 19:40:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 175 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 6:26:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:43-54
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 320 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 16:19:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/9/2018; P: 1/14/2019; 165 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 5:4:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:22-36
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/18/2018; P: 11/28/2018; 275 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 16:25:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:11-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 243 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 9:18:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/4/2018; P: 11/10/2018; 265 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 1:18:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/21/2018; P: 11/8/2018; 262 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/19/2020 8:44:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/14/2018; P: 11/8/2018; 192 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 1:43:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 20:7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20; Dân-số Ký 11:24-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/7/2018; P: 11/8/2018; 264 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/19/2020 18:41:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.