VietChristian
VietChristian
svtk.net
Giăng 14:1-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/5/2019; P: 5/8/2019; 675 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 18:49:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:46-49
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/21/2019; P: 5/3/2019; 573 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 22:49:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 557 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 22:25:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 559 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 5:40:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/31/2019; P: 4/9/2019; 556 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 18:28:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 658 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/5/2023 15:55:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 613 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 13:25:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 538 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 6:26:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 491 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 1:29:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 716 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/5/2023 9:10:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.