VietChristian
VietChristian
nghe.app

Xa-cha-ri 12:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/10/2017; P: 9/24/2017; 348 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:58:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 9:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/3/2017; P: 9/13/2017; 398 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 1:1:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xa-cha-ri 5:1-4
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/13/2017; P: 8/21/2017; 597 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:58:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:1-19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/30/2017; P: 8/8/2017; 281 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/23/2017; P: 8/8/2017; 387 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 5:31:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:20-37
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/16/2017; P: 7/29/2017; 254 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 1:42:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:14-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/9/2017; P: 7/29/2017; 171 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 22:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 326 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 14:2:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 297 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 3:1:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 233 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 0:13:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.