VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Khải-huyền 3:1-6
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1440 xem
Xem lần cuối 12/1/2021 18:48:22
Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-21
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1064 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 18:51:6
Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 85:6; E-xơ-ra 9:8-9
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1033 xem
Xem lần cuối 12/1/2021 19:2:5
Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:25-32
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1372 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 18:51:2
Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1255 xem
Xem lần cuối 12/1/2021 19:0:22
Đọc   Chia sẻ
Ma-la-chi 1:7
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1098 xem
Xem lần cuối 12/5/2021 12:5:38
Đọc   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3:1-7
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1009 xem
Xem lần cuối 12/3/2021 9:18:48
Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 2:1-19
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1168 xem
Xem lần cuối 12/1/2021 19:0:18
Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 29:1-29
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 1069 xem
Xem lần cuối 12/2/2021 16:17:49
Đọc   Chia sẻ
2 Sử-ký 14:1-16:1-14
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 963 xem
Xem lần cuối 12/1/2021 15:44:51
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.