VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Cô-rinh-tô 3:0-5:0
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:7/1/2012; 2071 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 22:5:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:7/1/2012; 2317 xem 36 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 9:9:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/1/2012; 1556 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 15:34:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Năm
C:7/1/2012; 849 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 14:47:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2
Mục Sư Võ Xuân
C:7/1/2012; 767 xem
Xem lần cuối 11/22/2019 5:3:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 720 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 2:55:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:24-29
Pastor Gary Benedict
C:7/1/2012; 385 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 11:8:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 12:1-5
Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
C:7/1/2006; 1378 xem
Xem lần cuối 11/18/2019 21:58:51
Xem  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Pastor Harold Mangham
C:7/1/2006; 1524 xem
Xem lần cuối 11/20/2019 17:28:51
Xem  Chia sẻ
Phi-líp 3:13-21
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/1/2006; 1883 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 4:21:55
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 16  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.