VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-phê-sô 6:5-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 964 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 12:27:21
Đọc  Chia sẻ
Ru-tơ 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1009 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 7:21:4
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:2-3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1129 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 4:0:56
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1068 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 17:37:5
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1113 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 2:51:24
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:5-6; Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1522 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 7:59:37
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:1-3; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11; Hê-bơ-rơ 3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1369 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 7:28:27
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 13:24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1040 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 21:40:53
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 1:07
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1817 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 8:18:36
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:8; Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1704 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 14:51:5
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.