VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 5:1-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 832 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 20:51:28
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 5:31-47
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 673 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 2:5:10
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 911 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 14:38:47
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:14-29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 843 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2019 5:27:43
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:30-58
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 713 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 18:59:2
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:59-71
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 857 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 13:48:16
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 7:1-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 822 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 14:24:14
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1025 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 17:49:33
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 8:12-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 816 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 19:10:55
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 8:21-59
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 703 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:2:40
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.