VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 5:1-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 816 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 22:49:37
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 5:31-47
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 657 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 23:14:20
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 889 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 3:47:26
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:14-29
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 828 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 13:10:36
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:30-58
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 696 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/29/2019 19:57:3
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 6:59-71
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 829 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/3/2019 22:47:49
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 7:1-52
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 800 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 8:23:22
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 972 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 18:57:13
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 8:12-20
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 793 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/6/2019 8:52:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 8:21-59
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 680 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 9:37:8
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.