VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 384 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 11:9:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/24/2017; P: 12/15/2017; 839 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 17:59:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/10/2017; P: 12/14/2017; 853 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 4:21:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; P: 12/7/2017; 1112 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 21:50:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 421 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.68 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 1699 xem 33 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 5:53:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 1075 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 17:52:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 953 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 14:26:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 549 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 21:46:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/22/2017; 1396 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 10:40:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.