VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 352 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 22:35:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/24/2017; P: 12/15/2017; 790 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 20:54:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/10/2017; P: 12/14/2017; 809 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 21:3:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/3/2017; P: 12/7/2017; 1067 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 17:14:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 393 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 12:17:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 1615 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:22:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 1022 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 8:30:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/5/2017; P: 11/6/2017; 915 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 11:17:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 509 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 17:9:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/22/2017; 1343 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 8:3:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.