VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 51
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/3/2017; P: 9/6/2017; 830 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 17:55:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/27/2017; P: 8/29/2017; 733 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 11:54:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 777 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 8:27:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 145
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/6/2017; P: 8/8/2017; 616 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 12:5:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:25-30
Pastor Glen Peterson
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 291 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:48:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
Mục Sư Phạm Thanh Duy
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 567 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 8:29:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/16/2017; P: 7/18/2017; 767 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 11:46:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:27-48
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/13/2017; 653 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 3:10:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:15-17
MSNC Trần Việt Dũng
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 551 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 18:49:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/25/2017; P: 6/26/2017; 752 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:29:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 52  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.