VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/21/2015; P: 6/27/2015; 957 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 21:17:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1930 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 16:19:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 2010 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 3:56:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2623 xem 33 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 20:20:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1831 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 0:34:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 1738 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 3:56:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2015; P: 5/7/2015; 1674 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 16:2:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2070 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 11:54:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/19/2015; P: 4/24/2015; 1872 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 20:2:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1664 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 10:22:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.