VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/21/2015; P: 6/27/2015; 915 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 19:47:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1870 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 17:17:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 1956 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 22:13:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/31/2015; P: 6/5/2015; 2558 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 2:51:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1775 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 8:12:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 1713 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 16:57:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/3/2015; P: 5/7/2015; 1643 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 14:41:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2014 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 15:35:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/19/2015; P: 4/24/2015; 1834 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 22:7:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1631 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 16:55:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.