VietChristian
VietChristian
httl.org

Gia-cơ 1:19-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 2001 xem 29 lưu
Xem lần cuối 27.25 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/13/2015; P: 9/18/2015; 1803 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 16:14:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:9-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/6/2015; P: 9/10/2015; 1466 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 14:38:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:5-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/30/2015; P: 9/5/2015; 1845 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 6:46:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/22/2014; P: 8/23/2015; 2247 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 7:44:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/9/2015; P: 8/14/2015; 2136 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 5:13:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:6-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1800 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 22:20:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:3-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/26/2015; P: 7/30/2015; 1816 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 4:55:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1908 xem 30 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 7:34:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/28/2015; P: 7/6/2015; 1868 xem 29 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 6:47:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.