VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1193 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 20:21:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1230 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 8:10:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1830 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 0:12:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 10:4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1257 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 9:24:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1458 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 20:3:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1297 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 20:59:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1288 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/1/2019 21:11:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:14; Hê-bơ-rơ 12:23
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1355 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 4:8:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:9
Pastor Virginia Stoughton
C:3/23/2000; 1221 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 18:9:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 914 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 2:33:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 22  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.