VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Cô-rinh-tô 10:4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 17:47:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1:6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1431 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 20:25:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1280 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 19:45:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1266 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 14:43:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:14; Hê-bơ-rơ 12:23
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1337 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 20:10:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:9
Pastor Virginia Stoughton
C:3/23/2000; 1197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 17:25:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 900 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 20:3:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Pastor Andre Campbell
C:3/23/2000; 1519 xem
Xem lần cuối 7/16/2019 4:3:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:5-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 872 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 12:45:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:9-10; 2 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/23/2000; 1194 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 8:13:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 22  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.