VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 51:10; Ê-phê-sô 6:28
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/20/2010; 979 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 5:8:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/13/2010; 859 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 0:32:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:6/6/2010; 770 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 14:35:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/28/2010; 653 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 17:36:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/14/2010; 858 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 8:17:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/10/2010; 634 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 1:2:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/5/2009; 569 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 19:46:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:10-14
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/15/2009; 954 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/4/2019 3:57:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:3
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/8/2009; 767 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 15:43:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:14
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/1/2009; 626 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 23:22:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.