Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 9 | Bài 11 >> | Hướng Dẫn

Bài 10

Ðường Phước

Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Ði theo luật pháp của Ðức Giê-hô-va,

Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài!

Họ không làm trái phép công bình, Nhưng đi trong các lối Ngài.

Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa, Hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy.

Ô! chớ chi đường lối tôi được vững chắc, Ðể tôi giữ các luật lệ Chúa!

Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, Thì chẳng bị hổ thẹn.

Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa.

Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa; Xin chớ bỏ tôi trọn.

Ngươi trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.

Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa.

Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Ðể tôi không phạm tội cùng Chúa.

Hỡi Ðức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài.

Tôi lấy môi thuật lại Các mạng lịnh miệng Chúa phán ra.

Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, Như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm.

Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của Chúa.

Tôi ưa thích luật lệ Chúa, Sẽ chẳng quên lời của Chúa.