Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 11 | Bài 13 >> | Hướng Dẫn

Bài 12

Cảm Tạ

Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Nguyện Y-sơ-ra-ên nói rằng, Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Nguyện nhà A-rôn nói rằng, Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Nguyện những người kính sợ Ðức Giê-hô-va nói rằng, Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Trong gian truân tôi cầu khẩn Ðức Giê-hô-va; Ðức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi,

Ðức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?

Ðức Giê-hô-va binh vực tôi, thuộc trong bọn kẻ giúp đỡ tôi; Nhân đó tôi sẽ vui thấy kẻ ghét tôi bị báo.

Thà nương náu mình nơi Ðức Giê-hô-va Còn hơn tin cậy loài người.

Thà nương náu mình nơi Ðức Giê-hô-va Còn hơn tin cậy vua chúa.

Các nước đã vây tôi; Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Ðức Giê-hô-va.

Chúng nó đã vây tôi, phải, đã vây tôi; Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Ðức Giê-hô-va.

Họ vây tôi khác nào đoàn ong; Họ bị tắt như ngọn lửa gai; Tôi hủy diệt chúng nó nhân danh Ðức Giê-hô-va.

Ngươi có xô ta mạnh đặng cho ta ngã, Nhưng Giê-hô-va giúp đỡ ta.

Ðức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta; Ngài trở nên sự cứu rỗi ta.

Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi: Tay hữu Ðức Giê-hô-va làm việc cả thể.

Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, Thuật lại những công việc Ðức Giê-hô-va.

Ðức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang. Nhưng không phó tôi vào sự chết.

Hãy mở cho tôi các cửa công bình, Tôi sẽ vào ngợi khen Ðức Giê-hô-va.

Ðây là cửa của Ðức Giê-hô-va; Những ngươi công bình sẽ vào đó.

Tôi sẽ cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đáp lời tôi, Trở nên sự cứu rỗi cho tôi.