Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 59 | Bài 61 >> | Hướng Dẫn

Bài 60

Thi Thiên 21

Hỡi Ðức Giê-hô-va, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng; Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao!

Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, Không từ chối sự gì môi người cầu xin.

Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người: Ðội trên đầu người mão triều bằng vòng ròng.

Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, Ðến đỗi ban cho người ngày lâu dài để vô cùng.

Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay; Chúa mặt cho người sự sang trọng oai nghi.

Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, Khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa.

Vì vua tin cậy nơi Ðức Giê-hô-va, Nhờ sự nhân từ của Ðấng Chí cao, người sẽ không rúng động.

Hỡi Ðức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài! Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài.