VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sáng-thế Ký 16:1-17:8; Giăng 10:27-29
Charles Stanley
C:1/8/2016; 249 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 6:40:4
Đọc  Chia sẻ
2 Sử-ký 16:9; Thi-thiên 53:2-3; Giăng 5:4-5; Châm-ngôn 28:20
Rick Warren
C:6/28/2018; 110 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 15:38:27
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:89; Giăng 17:17
Adrian Rogers
C:3/3/2016; 186 xem
Xem lần cuối 4/8/2019 21:38:40
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23:6; Giăng 14:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2019; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 0:9:57
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 27:2; Giăng 13:3-5; Rô-ma 7:14-24
Ralph Mahoney
C:7/1/2015; 313 xem
Xem lần cuối 3/29/2019 2:20:25
Đọc  Chia sẻ
Nhã-ca 2:15; Ma-thi-ơ 28:19-20; Giăng 3:1-16
Claudio Freidzon
C:3/6/2015; 346 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 20:54:52
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 26:4; Giăng 15:16
Bill Bright
C:1/4/2018; 126 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 4:43:47
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 9:6-7; Giăng 14:27
M. Jeudi
C:12/19/2013; 489 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 19:59:17
Đọc  Chia sẻ
A-ghê 1:12; Giê-rê-mi 5:30-31; Giăng 21:8,19; Công-vụ các Sứ-đồ 20:22-23; Công-vụ các Sứ-đồ 21:10-11
John Bevere
C:8/9/2018; 83 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 22:22:54
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:24; Giăng 1:35-51
M. Jeudi
C:4/21/2013; 187 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 20:55:47
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng undefined

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm