VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 1:1-3; Ga-la-ti 6:9-10; Ma-thi-ơ 12:35; 2 Phi-e-rơ 1:3-4
Paul Chase
C:4/16/2015; 293 xem
Xem lần cuối 4/1/2019 1:10:54
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; 195 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 23:38:51
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 9:10; Ga-la-ti 6:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/23/2015; 193 xem
Xem lần cuối 3/28/2019 18:54:55
Đọc  Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 37; Đa-ni-ên 9; Ga-la-ti 4:19; Ê-sai 66:8
Bill Norton
C:11/30/2018; 46 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 22:32:1
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 83 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 2:3:16
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3; Mác 4:26; Ga-la-ti 5:22
Witness Lee
C:10/22/2015; P: 10/24/2015; 204 xem
Xem lần cuối 4/8/2019 18:31:23
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 11:8-10; Ga-la-ti 6:9
Bill Bright
C:1/16/2011; 276 xem
Xem lần cuối 3/30/2019 5:55:37
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1; Giăng 4:24; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:22
Witness Lee
C:3/10/2016; 357 xem
Xem lần cuối 3/31/2019 2:35:20
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:4-5; Ga-la-ti 3:28
Rick Warren
C:3/2/2019; 71 xem
Xem lần cuối 3/29/2019 11:27:50
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:26; Ga-la-ti 4:19
E. M. Bounds
C:2/16/2017; 181 xem
Xem lần cuối 4/3/2019 9:3:38
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti undefined

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm